På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elevinflytande

Varje klass har återkommande klassråd där elever och lärare diskuterar aktuella frågor för klassen och skolan.

På Luossavaaraskolan finns ett elevråd med representanter från år F-6. Där ingår även ett elevskyddsombud som utses i åk 6. Rektor Ilkka Tapojärvi leder arbetet i gruppen som träffas en gång i månaden.

De elever som är representanter i elevrådet från åk 6, är också med i Luossavaaraskolans skolråd: Luossarådet, samt Kiruna kommuns 'stora elevråd'.

Elevskyddsombudet och rektor gör en brandsäkerhetsrond en gång varje kvartal. Resultatet av denna rond delges skolans personal samt KBAB och Kiruna Räddningstjänst.  Inför varje Luossaråd går elevskyddsombudet till alla klasser för att fråga och samtala om arbetsro, trygghet och likabehandling. Resultatet av detta delges Luossarådet. 

Fritidshemmet: de elever som har fritidshemsplats utövar kontinuerligt inflytande över utbildningen på fritids genom skolans "fritidsråd".  Elever i åk 3 har under vuxnas ledning hand om 'mellis'. De elever i åk 2 som har fritidshemsplats besvarar via internet en elevenkät en gång varje läsår. Enkäten belyser elevernas åsikter om fritids. Fritidshemmet har en egen 'föräldraenkät' som föräldrarna frivilligt besvarar i slutet av varje termin. Elever inom fritidshemmet intervjuas slumpvis i grupp av rektor för att eleverna ska kunna ge sin syn på arbetet i fritidshemmet.

Luossavaaraskolan har en elevenkät; "Trivselenkäten" som eleverna fyller i varje termin. Denna enkät har som syfte att belysa elevernas trygghet, kamratrelationer mm. Enkätresultatet delges Luossarådet samt finns redovisat i skolans kvalitetsarbete.

Innehållsansvarig: Ilkka Tapojärvi

Publicerad av: Ilkka Tapojärvi

Senast ändrad: 2017-05-16