Kiruna kommun

Foto: Kjell Törmä

Kulturmiljöfrågor

Hela Kiruna är riksintresse för kulturmiljö och mycket arbete med kulturmiljö sker.

Enligt gruvstadsparksavtalet så finns det byggnader av kulturhistoriskt värde som ska flyttas.

Det är skillnad att flytta byggnader och att flytta kulturhistoriskt värde. För att flytta värden måste man först förstå vad den enskilda byggnaden eller miljön berättar och lägga stor omsorg i gestaltning på ny plats. Görs inte detta kanske en byggnad som tidigare haft stora värden negligeras till endast en gammal byggnad.

Vid flytt av byggnader till tidigare obebyggd plats finns särskilt två saker att ta hänsyn till, dels att byggnadens värden i så stor utsträckning som möjligt kan behållas och helst "växlas upp", dels att byggnaden på ett så bra sätt som möjligt bidrar till den nya miljön. Rekommendationer för hur man ska tänka kring flytt av byggnader med kulturhistoriskt värde finns i Kulturmiljöanalys Kiruna vilken används för arbete med placering.

Vissa byggnader kan räknas som solitärer då de i sig själva har stora värden och kan bära upp en ny miljö. Dessa kan bli ett karaktärsfullt och bra komplement i ett nytt sammanhang och klarar att placeras ensamma i en ny miljö.  Andra byggnader har sitt största värde tillsammans med andra som en miljö.De har ofta planerats, komponerats och byggts som en sammanhållen miljömässig, funktionell och social helhet. Värdet ligger i att de upplevs och finns tillsammans varför de för att behålla sitt värde måste placeras tillsammans i en ny liknande planstruktur.

Kulturmiljöanalys Kiruna

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-02-02