Kiruna kommun

Tidslinje - detta händer i stadsomvandlingen

Tidslinjen visar de olika aktörernas planer för 2017 och framåt.

2016
Den 5 december gick markanvisningsavtalen för kvarteren runt torget i det nya Kiruna upp för beslut i kommunstyrelsen. Det var markanvisningsavtal med Skanska, K2A, HSB samt avsiktsförklaring med LKAB för byggnation i nya Kiruna.

2016/2017
Förberedelser för  sanering av mark, byggande av infrastruktur fortgår under vintern för att förbereda ett intensivt byggande under barmarksperioden.

2017
De tio centrumkvarteren börjar byggas, vissa kvarter under barmarksperioden 2017, andra under sommaren 2018. Planerad byggstart för kvarter 5 med Folkets hus/Kulturhus och stadsbibliotek. 

Under våren och försommaren pågår LKAB:s förberedande infrastrukturarbeten för byggen av bostäder på Luossavaara.

Under perioden mars till oktober rivs gamla järnvägsstationen, LKAB:s annex, Järnvägshotellet, Hotell Rallaren, radhusen på Lingonstigen, Gamla Konsum (Tusen Toner) samt Ullspiran gård 6 och 8. 

Under sommaren flyttar LKAB garage från Ullspiran till Jägarområdet.

Byggstart av ny vägsträckning för väg E10 (Trafikverket).

Under sommarmånaderna monteras stenfasad och fönster på det nya stadshuset. Byggnationen av det nya stadshuset Kristallen pågår med LKAB som byggherre och Peab som entreprenör.  

Januari
Bolagshotellet, Hjalmar Lundbohmsgården och delar av Annexet töms inför flytt. Gruvföretaget LKAB har ett avtal med PEAB om flytt av byggnader.

Februari

Mars
LKAB startar schakt- och markarbeten runt de kulturbyggnader som ska flyttas.

April
Planerad byggstart för räddningstjänsten. 

Maj

Juni-Juli
Arbetarbostaden B5 flyttas till Luossavaara tillsammans med tre bläckhornshus. Gruvföretaget LKAB har ett avtal med PEAB om flytt av byggnader.

Juni

Juli

Augusti
Hjalmar Lundbohmsgården flyttas i fyra delar till Luossavaara. Gruvföretaget LKAB har ett avtal med PEAB om flytt av byggnader.

September
Bolagshotellet flyttas i tre eller fyra delar till Luossavaara. Gruvföretaget LKAB har ett avtal med PEAB om flytt av byggnader.

Oktober
Länsmansbostaden flyttas till nya centrum. Gruvföretaget LKAB har ett avtal med PEAB om flytt av byggnader.

Oktober-november
Ingenjörsvillan byggs om till övernattnings- och konferensbyggnad och flyttas till Luossavaara av LKAB.

November

December

2018 Nytt stadshus planeras stå klart. Planerad byggstart för kvarter 10 där Skanska är exploatör.  Planerad byggstart för kvarter 2 under hösten med K2A som exploatör. Planerad byggstart för del av kvarter 3, med HSB som exploatör. Planerad byggstart för kvarter 4 och 9, med LKAB som exploatör. 

2020 Ambitionen är att tidplanen håller vilket innebär att huvuddelen av torget och handelsgatan står klart år 2020 och att vi avvecklar år 2020, vi kan inte ha dubbla centrum.

2030/2035 Drygt 400 000 kvadratmeter lokaler inklusive drygt 2 500 bostäder i befintligt centrum påverkas.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-21