Kiruna kommun

Kiruna utsikt över centrala stan

Foto Kjell Törmä

Tidslinje - detta har hänt i stadsomvandlingen

Tidslinjen visar vad som har hänt fram till år 2016.

1970 Området Ön börjar avvecklas på grund av deformationer från gruvan.

1997 Tömning startar av södra Luossajärvi.

2004 LKAB meddelar Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen.

2006 Gruvvägen till LKAB dras om. Önviadukten stängs.

2007 Fördjupad översiktsplan över nya Kiruna klar.

2008 LKAB beslutar att bygga ny huvudnivå KUJ 1365. Ny omformarstation för järnvägen tas i drift.

2009 Ny spillvattenledning färdigställs. Nytt utlopp i Luossajärvis norra ände byggs. Byggstart för ny järnväg bakom gruvberget Kiirunavaara. Nytt elförsörjningsystem byggs. Politiskt beslut om revidering av fördjupad översiktsplan.

2010 Viscariainfarten stängs. Ny infart till LKAB via södra infarten.

2011 Den 19 september beslutar kommunfullmäktige i Kiruna att Kirunas nya stadskärna ska placeras tre kilometer öster om stadens nuvarande centrum. Kommunfullmäktige beslutar också att en arkitekttävling för en ny stadskärna ska genomföras. Civilrättsligt avtal Gruvstadspark del 1 mellan LKAB och Kiruna kommun undertecknas. Anläggning av Gruvstadsparken etapp 1.

2011-2012 Kirunabostäder tar fram 171 bostäder på Glaciären.

2012 Kirunabostäder och Kiruna kommun säljer mark och byggrätter åt LKAB. Ny järnvägssträckning bakom Kiirunavaara klar.

2013 LKAB:s huvudnivå KUJ 1365 tas i drift. Ny damm Luossajärvi klar. Arkitekttävling ny stadskärna avgjord under våren. Arkitekttävling nytt stadshus avgjord under hösten. Gruvbron på Gruvvägen till LKAB stängs. Järnvägstation stängs, ny tillfällig stationslösning tas i bruk. Första infrastrukturen för nya Kiruna klar i december då Tekniska Verken i Kiruna AB färdigställde ny huvudkulvert till nya Kiruna.

2014 Civilrättsligt avtal Gruvstadspark del 2 mellan LKAB och Kiruna kommun undertecknas. Utvecklingsplanen för Kirunas nya stadskärna antas av kommunfullmäktige. Första spadtaget för det nya stadshuset, Kristallen tas. Gruvbron på Gruvvägen rivs.

2015 Avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran som berörs av gruvbrytningen i Kiruna inleds. Ramverk för Kirunas utveckling och avveckling presenteras av LKAB och Kiruna kommun. Väg 870 tas i bruk.

2016
Mars
Malmvägen: Ledningar klara och vägen öppnas för trafik.

April
Programhandling för Torg och park klar.

Maj
Detaljplan för Torg och handelsgata i nya stadskärnan antas i slutet av månaden.

Juni
Sanering av kvarter 2 samt del av kvarter 1 klart i nya stadskärnan.KBAB påbörjar bygget av trygghetsboende och lägenheter. Detaljplan för ny brandstation klar i slutet av månaden. Markanvisningsavtal för de tio kvarteren kring torget och handelsgatan klart.

Augusti
Markarbeten för bebyggelse i nya stadskärnan påbörjas.

September
Program för volymhandel längs E10 klart.

September/Oktober
Inflyttning i studentbostäder (Svenska studenthus) på gamla skjutbaneområdet.

December
Sanering av resterande delar av nya stadskärnan (exklusive stadshusetableringen som redan är sanerad) klar.

Markanvisningsavtalen med exploatörer intresserade av att bygga i Kirunas nya stadskärnan beräknas vara klara innan årsskiftet.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-21