Kiruna kommun

Utsikt över Kiruna med Kiirunavaara i bakgrunden

Foto: Kjell Törmä

Aktörerna i stadsomvandlingen

Huvudaktörerna är Kiruna kommun inklusive de kommunala bolagen Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder, LKAB, Trafikverket och Vattenfall.

Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner samt den fördjupade översiktplanen med miljökonsekvens-beskrivning. Det är alltså kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp. 

Gruvföretaget LKAB har bedrivit gruvverksamhet i Kiruna sedan början av 1900-talet. LKAB är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten. Hela koncernen har cirka 4000 anställda i ett 15-tal länder. 

Trafikverket planerar för ny sträckning av E10. Trafikverket har byggt en ny järnvägssträckning förbi Kiruna samt  ny sträckning av väg 870, Nikkaluoktavägen.

Vattenfall har byggt två nya transformatorstationer och dragit cirka sex mil nya ledningar i centrala Kiruna. 

Övriga intressenter:

Länsstyrelsen, som bla bevakar att riksintressena i Kiruna tillvaratas.

Bergstaten, som har hand om beslut i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen.

Sametinget, som hanterar och bevakar frågor rörande samiska intressen i samband med stadsomvandlingen.

Boverket, som har haft i uppdrag av regeringen att följa och stödja utvecklingen vad gäller byggande samt byggnader i Kiruna.

Riksantikvarieämbetet, som tittar på kulturmiljöer, tex hur kulturhistoriska byggnader och områden i Kiruna ska bevaras.

Universitet och institutioner som både forskar och följer utvecklingen med stadsomvandlingen i Kiruna.

Kiruna.se

 

 

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20