Kiruna kommun

Platsen för den nya brandstationen

Här ska brandstationen byggas

Brandstation byggs sydväst om den nya stadskärnan.

Planeringsarbetet för den nya brandstationen har pågått i ett par år. Analyser har gjorts kring placeringen med tanke på utryckningstider och att den nya brandstationen ska fungera både nu och när stora delar av staden har flyttats. Placeringen nära bilprovningen ger en strategiskt bra plats med tanke på utryckningstider. Den nya byggnaden ger även plats till ytterligare en av kommunens verksamheter.

– Vi känner oss nöjda med den tänkta placeringen, eftersom den uppfyller våra behov, säger Thomas Winnberg som är chef vid Räddningstjänsten.

Men det är inte bara Räddningstjänsten som kommer att husera i lokalerna. En stor del av planeringsarbetet har gått till att hitta mervärden för den nya stationen.

– Vi har tittat på vilka andra kommunala verksamheter som skulle kunna flytta in med oss och har fått med oss kommunens skolskjutsverksamhet. Det blir ett bra sätt att tillsammans använda lokaler som verkstäder, tvätthall, kontor, matsal och så vidare, säger Thomas Winnberg.

Stort fokus har även lagts på arbetsmiljön. Vid bränder utsätts personalen ofta för exponering av brandgaser, aska med mera som innehåller giftiga och ohälsosamma ämnen. I dag kan det ofta lukta rök i stora delar av brandstationen i flera dagar efter en brand och röken innehåller ohälsosamma ämnen. I den nya brandstationen försvinner en stor del av exponeringen av de ohälsosamma ämnena genom att barriärer byggs in där det går att hålla isär nedsmutsad utrustning och kläder från den övriga brandstationen.

En annan viktig del av verksamheten blir utbildningslokaler för kommunens anställda och andra. Förutom de lokalerna kommer byggnaden att innehålla logement för nattarbetande personal, gym, omklädningsrum och personalrum.

Publicerad av: Ulrika Isaksson

Senast ändrad: 2016-06-14