Kiruna kommun

Skiss: White Arkitekter

Vanliga frågor-Nya Kiruna

På denna sida publicerar vi vanliga frågor om Nya Kiruna.

Vad händer i nya Kiruna?
Byggnationen av det nya stadshuset Kristallen pågår med LKAB som byggherre. Byggtiden beräknas från 2015-2018.

Svenska Studenthus har byggt ett 70-tal studentbostäder i det så kallade skjutbaneområdet. Detta område är tillsammans med området med nya stadshuset de första områdena i nya centrum. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med skjutbaneområdet och vidare mot nya centrum.

Hur går det med de fem stora byggprojekten - räddningstjänst, badhus, gymnasieskola, grundskola och kulturhus/Folkets hus?
Dagens motsvarande byggnader ligger i det område som kommer att påverkas av deformationerna från gruvan. Byggprocesser för räddningstjänst, badhus, gymnasieskola, grundskola och kulturhus/Folkets hus har dragit igång. Läs mer.

Vad är det som kommer att byggas i området för nya Kiruna centrum, förutom det nya stadshuset Kristallen? När är byggstart och vad är det som ska byggas?
Under 2017 börjar de tio centrumkvarteren byggas, vissa kvarter under barmarksperioden 2017, andra under sommaren 2018. Det handlar om en blandad kvartersmix av hotell, restauranger och handel samt bostäder.

Den 7 november 2016 beslutade kommunstyrelsen i Kiruna att Kirunabostäder blir den första aktören som bygger i vår nya stadskärna. I kvarteret kommer det att finnas bostäder, kontor, restauranger, parkeringshus och eventuellt vård. I bottenvåningarna finns plats för butiker. I kvarteret beräknas cirka 9 000 kvadratmeter uppföras.

Hur utformas handelsgatan?
Handelsgatan ska starta i stadstorgets östra del. Här ska en ombonad stadsgata med butiker i bottenvåningarna på bägge sidor om gatan skapas. I våningarna ovanför butikerna finns bostäder och arbetsplatser. Österut längs handelsgatan och närmare nya E10 finns ett område planerat för volymhandel.

Vilka är förutsättningarna för utveckling av den nya stadskärnan?
För att utveckling ska kunna gå före avveckling är avtalet Gruvstadpark del 2 och utvecklingsplanen för nya Kiruna viktiga. Kompletterat med LKAB:s nya roll och tidplaner för köp och flytt finns nu alla verktyg för att bygga upp nya Kiruna centrum. Mer information om tidplanerna finns på LKAB:s hemsida.

Vad beskrivs i utvecklingsplanen för nya Kiruna?
Utvecklingsplanen beskriver kommunens ambitioner och kvaliteter som ska uppnås i det nya Kiruna. Utvecklingsplanen anger riktlinjer för byggandet, men ingen reglering av detaljer. Inom hela utvecklingsplanen ska det rymmas cirka 3000 bostäder, Kirunas nuvarande kommersiella centrum, flertalet av stadens hotell, ett stort antal arbetsplatser, stora och viktiga offentliga institutioner som sjukhuset, gymnasieskolan, biblioteket och polishuset, samt ett antal kulturbyggnader.

Hur har synpunkter, som underlag för utvecklingsplanen, samlats in?
Utgångspunkten har varit Kirunabornas synpunkter, tankar och idéer om den nya staden. Kiruna kommun har därför samlat in och summerat synpunkter som framförts i samråd, dialoger, möten och inte minst under det omfattande visionsarbete som genomfördes under 2012-2013. På motsvarande sätt har dialog förts med de kommunala förvaltningarna - skola, förskola, kultur, fritid samt sociala frågor - handeln, arbetsplatser, bostadsföretag samt aktörer som anmält intresse av att vara med och bygga den nya staden.

Hur har viktiga beslut om utvecklingsplanen tagits?
Den politiska majoriteten har haft en aktiv och styrande roll, inledningsvis genom att formulera fyra styrande villkor. För det första genom att besluta var den nya stadskärnan ska placeras. För det andra genom att låsa principen att utveckling av en ny stadskärna ska föregå avvecklingen av den existerande. Den tredje princip som lagts fast är att stadsomvandlingen inte får drabba skattebetalarna i Kiruna kommun. Den sista principen är att ersättning måste ges fullt ut för det som rivs och måste ersättas. Utvecklingsplanen är antagen in kommunfullmäktige av en bred majoritet.
Läs mer om utvecklingsplanen här.

Var placeras Kirunas nya stadskärna?
Den nya stadskärnan placeras cirka tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan. I det vinnande förslaget i stadsbyggnadstävlingen binds centrala Kiruna samman med Tuolluvaara och Lombolo.

Vilka aktörer är delaktiga i stadsomvandlingen?
Huvudaktörerna är Kiruna Kommun inklusive kommunala bolagen Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder, LKAB, Trafikverket och Vattenfall. Övriga intressenter är: Länsstyrelsen, Bergstaten, Sametinget, Boverket, Riksantikvarieämbetet, universitet.
Aktörerna i stadsomvandlingen

Vad tycker Kirunaborna om det som sker i Kiruna och det faktum att stora delar av staden måste omvandlas?
Det finns en förståelse för stadsomvandlingen. Men Kirunabornas röster är samtidigt entydiga - "Vi lämnar vår historia, våra minnen och platser som är del av vår identitet – det nya som byggs måste vara bra och attraktivt." Av dessa skäl är utgångspunkten i utvecklingsplanen för det nya Kiruna de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna och som ska ligga till grund för byggandet av den nya stadskärnan. Att den framtida staden blir attraktiv och att Kirunaborna tar den till sina hjärtan är den självklara utgångspunkten för planeringen.

Vad innebär de sju stadsbyggnadsprinciperna?
I inbjudan till markanvisning angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper som byggföretagen hade att följa. Principerna är knutna till utvecklingsplanen för den nya stadskärnan, som antogs av kommunfullmäktige våren 2014.

1. Dynamiskt genomförande och ekonomisk robusthet

2. Levande och trygg stadsmiljö

3. Tillgänglig och promenadvänlig stadsmiljö

4. Blandad och socialt sammanhållen stadsmiljö

5. Stark identitet och arkitektur

6. Stad och natur i samspel

7. Energi- och resurssmart stadsmiljö

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-11-28