Google translate text, här kan du översätta din sida.

Aktörerna i stadsomvandlingen

Huvudaktörerna i stadsomvandlingen är Kiruna kommun inklusive de kommunala bolagen Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder, samt LKAB, Trafikverket och Vattenfall.

Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen med miljökonsekvens beskrivning. Det är alltså kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp.

Gruvbrytningen är anledningen till varför vi genomför stadsomvandlingen och gruvföretaget LKAB är en av huvudaktörerna i stadsomvandlingen. De har bedrivit gruvverksamhet i Kiruna sedan början av 1900-talet och är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten. Under relaterat innehåll finner du en länk till LKAB:s sida om stadsomvandlingen där du kan läsa mer om deras roll. 

Trafikverket planerar för ny sträckning av E10. Trafikverket har byggt en ny järnvägssträckning förbi Kiruna samt ny sträckning av väg 870, Nikkaluoktavägen. Vattenfall har byggt två nya transformatorstationer och dragit cirka sex mil nya ledningar i centrala Kiruna.

Övriga intressenter:
Länsstyrelsen, som bland annat bevakar att riksintressena i Kiruna tillvaratas.

Bergstaten, som har hand om beslut i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen.

Sametinget, som hanterar och bevakar frågor rörande samiska intressen i samband med stadsomvandlingen.

Boverket, som har haft i uppdrag av regeringen att följa och stödja utvecklingen vad gäller byggande samt byggnader i Kiruna.

Riksantikvarieämbetet, som tittar på kulturmiljöer och hur kulturhistoriska byggnader och områden i Kiruna ska bevaras.

Universitet och institutioner som både forskar och följer utvecklingen med stadsomvandlingen i Kiruna.

Publicerad av:  Moa Strålberg

Senast ändrad:  2017-09-28