Google translate text, här kan du översätta din sida.

Bakgrund

Utvecklingen av Kirunas nya stadskärna pågår tre kilometer öster om nuvarande centrum.

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Sedan stadsomvandlingens start år 2004, har många viktiga politiska beslut tagits av kommunens politiker. De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna i Kiruna har beslutat om bland annat den nya stadskärnans placering och arkitekttävlingar men även om viktiga avtal och detaljplaner.

Sedan stadsomvandlingens start har också flera stora projekt slutförts. Vattenfall har slutfört sitt arbete med att dra om elförsörjningen runt hela Kiruna. Detta projekt är, enligt Vattenfall, ett av de största nätinvesteringsprojekt som genomförts i Sverige. Kommunens bolag Tekniska Verken i Kiruna AB har byggt en ny spillvattenledning då den gamla låg i kommande deformationsområde. Det största projektet hittills är Trafikverkets byggnation av 18 km järnväg förbi Kiruna som slutfördes 2012. Idag passerar järnvägen bakom gruvberget Kiirunavaara i stället för genom Kiruna. Trafikverket har byggt en ny sträckning av väg 870 till Nikkaluokta och planerar för ny dragning av väg E10.

I den nya stadskärnan pågår just nu byggnationen av det nya stadshuset Kristallen med LKAB som byggherre. Byggtiden beräknas från 2015-2018. Gatunätet i den nya stadskärnan är i det närmaste färdigbyggt och nu går det bland annat att se hur Flyttleden, som är en av de nya huvudgatorna, tar form. Även strukturen för de framtida kvarteren som ska bebyggas med bostäder, handel, hotell med mera träder fram allt mer. Infrastruktur för den nya stadskärnan, så som vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fibernät finns på plats i marken. Under sommaren byggs en ny huvudledning som kommer att koppla samman gamla skjutbaneområdet med den nya stadskärnan.

Under 2017 påbörjas byggnation av bostäder på gamla skjutbaneområdet. Byggföretaget Lovikka Bygg AB ska bygga flerbostadshus, där lägenheterna blir bostadsrätter. Det planeras för huskroppar med 3-4 våningar med cirka 45 lägenheter. Markarbetena startar redan i år. I anslutning till detta område kommer även villatomter att tas fram.

Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns 3 200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser. 6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Innehållsansvarig:  Ulrika Hannu

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-13