Google translate text, här kan du översätta din sida.

E10

Trafikverket ansvarar för den nya sträckningen av E10 som började byggas hösten 2017.

Den 30 oktober 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för E10 genom Kiruna. Därmed startade bygget av etapp 1 som sträcker sig mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen och omfattar fem kilometer ny väg.

Trafikverket planerar för en ny totalt sju kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Bygget av väg E10 delas in i två etapper. Etapp 1 sträcker sig från nuvarande E10 vid Karhuniemi och fram till Kurravaaravägen. Etapp 2 sträcker sig från Kurravaaravägen förbi Kirunas nya stadskärna och ansluter till nuvarande E10 vid Tuolluvaara. Enligt Trafikverkets plan kan hela den nya sträckan öppnas för trafik år 2020.

För E10 vid nya Kiruna centrum arbetar Trafikverket med en ny vägplan. Trafikverket arbetade till en början utifrån sex alternativa vägdragningar. Kiruna kommun har förordat alternativ E (se karta under relaterat) eftersom vi anser att det är det bästa alternativet sett ur trafikerings- och stadsutvecklingssynpunkt. Trafikverket kommer att arbeta vidare med alternativ E vilket innebär att en samrådshandling kommer att tas fram där den föreslagna vägdragningen beskrivs mer detaljerat. Det kommer sedan att genomföras ett samråd där allmänheten och andra intressenter har möjlighet att komma med synpunkter. Från Kiruna kommuns sida är det viktigt att vägen inte blir en barriär och därför kommer ett antal passager att konstrueras så att friluftsområden i närheten av E10 fortfarande är tillgängliga och för att alla ska kunna passera vägen tryggt och säkert.

I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket.

Det var år 2012 som Trafikverket påbörjade arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. Trafikverket har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden. En av vägplanerna omfattar gångvägar, cykelvägar och friluftsliv i det område där vägen kommer att passera.

Mer information finns på Trafikverkets webbsida om E10 i Kiruna där det även finns en byggdagbok, se länk under fliken Relaterat.

E10:ans nya sträckning. Kartan finns att hämta i pdf-format under Relaterat. 

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-16