På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förskolor i statlig/enskild regi

Precis som de kommunala förskolorna styrs förskolor i enskild eller statlig regi av förskolans läroplan Lpfö 98. För ansökan till sameskolstyrelsens förskolor eller någon förskola i enskild regi hänvisas till respektive förskola, undantaget förskolan Fyrklövern där ansökan görs på samma blankett som vid ansökan till de kommunala verksamheterna. Kontaktuppgifter till förskolorna finns till höger på denna sida.

Sameskolstyrelsens förskolor

Sameskolstyrelsens förskolor är en statlig verksamhet som har ett särskilt uppdrag att ta tillvara och utveckla de samiska språken och kulturen. I Kiruna kommun finns två samiska förskolor - Giron ovdaskuvla i Kiruna C och förskolan Lávvu i Karesuando. Båda förskolorna ligger i anslutning till sameskolornas lokaler.

Giron ovdaskuvla

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet och det egna språket. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund.
Huvudspråket på förskolan är samiska. All personal talar samiska och alla barn har samiska som modersmål eller som andraspråk.
Vi bekräftar och berikar barnen på samiska genom samtal i den dagliga verksamheten t.ex. vid påklädning, måltider och i leken. Vi läser sagor, sjunger och har ramsor på samiska.
Vi delar upp barnen i olika språkgrupper utifrån den språkliga nivån. Vi arbetar med olika teman där vi berikar barnen naturligt i det samiska språket och kulturen. Hela förskolan har ett gemensamt arbetssätt.

Lávvu

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet och det egna språket. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
Huvudspråk i förskolan är samiska. Vi ger också modersmålsstöd i finska i den dagliga verksamheten. Vi bekräftar och berikar det enskilda barnet på modersmål genom samtal t.ex. vid påklädning, måltider och i leken. I sång- och sagostunder deltar alla barn utifrån eget intresse. Förskolan har ett gemensamt arbetssätt.

Förskolor i enskild regi

I Kiruna C finns det fyra förskolor i enskild regi där alla har olika arbetssätt och inritkningar.

Fjällbjörken

Förskolan är ett föräldrakooperativ med inriktningen utepedagogik och personalen är i sitt arbete inspirerade av Reggio Emilias pedagogik.
Minoritetsspråk i förskolan
Förskolan erbjuder idag modersmålsstöd i finska och tyska. Utifrån behov i barngruppen försöker man tillmötesgå modersmålsstöd i de språk som barnen använder sig av hemma. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Man samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
I den dagliga verksamheten bekräftar man och berikar det enskilda barnet på modersmål till exempel genom samtal vid skötbordet, måltider, påklädning och i leken. I samlingar sjunger vi, räknar, har ramsor och läser sagor på modersmål. Alla barn deltar utifrån eget intresse.

Fyrklövern

Förskolan är ett personalkooperativ som arbetar utifrån Montessoripedagogiken.
Minoritetsspråk i förskolan

Förskolan erbjuder inslag av meänkieli. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund.
I den dagliga verksamheten bekräftar vi det enskilda barnet till exempel genom ord, benämningar och enkla meningar. Vi sjunger enstaka sånger, pratar om färger och räknar på meänkieli. Alla barn deltar utifrån eget intresse och behov.

I Ur och Skur Myggan

Förskolan är ett personalkooperativ och en friluftsförskola som arbetar utifrån Friluftsfrämjandets koncept där en stor del av verksamheten bedrivs utomhus.
Minoritetsspråk i förskolan
Förskolan erbjuder modersmålsstöd i meänkieli och har även inslag av samiska och tyska i verksamheten. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
I den dagliga verksamheten bekräftar vi och berikar det enskilda barnet på meänkieli genom samtal till exempel vid påklädning, måltider och i leken.
Vi sjunger, har ramsor, räknar och ger benämningar på olika språk i lärande situationer. Vi har också sagor på modersmål. Alla barn deltar utifrån eget intresse.
Förskolan arbetar medvetet med olika kulturer och traditioner. Föräldrarna har ett inflytande i förskolans verksamhet och bidrar med olika material på modersmål. Hela förskolan arbetar gemensamt mot de uppsatta målen enligt Lpfö 98/10 och har fokus på minoritetsspråken.

Noas Ark

Förskolan är ett föräldrakooperativ som ger stor möjlighet till gemenskap, delaktighet och engagemang i barnens förskolemiljö. Verksamheten är anpassad för 26-29 barn i åldrarna 1-6 år, fördelade på två avdelningar.
Förskolan verkar för en kvalitativ och stimulerande verksamhet där utevistelse är ett viktigt inslag. Noas Ark förskola vilar på en kristen värdegrund. Familjer med olika livsåskådningar är välkomna.  Minoritetsspråk i förskolan
Förskolan erbjuder modersmålsstöd i finska. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
Vi bekräftar och berikar det enskilda barnet genom att samtala på modersmål i den dagliga verksamheten till exempel vid påklädning, måltider och i leken. Vi har också sagostunder på modersmål. I samlingar sjunger vi och har ramsor på minoritetsspråk. Alla barnen deltar utifrån eget intresse. Förskolan har ett gemensamt arbetssätt.

Publicerad av: Caroline Andersson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-02-19