På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Klagomål och synpunkter

Om man är missnöjd med förskolan eller skolan ska man i första hand ta upp detta med förskolans/skolans personal och rektor eller med huvudmannen (t ex kommunen eller förskolans/skolans styrelse) men ibland kan man behöva vända sig till skolinspektionen.

Innan man lämnar in ett klagomål kan det vara bra att veta vilka rättigheter som gäller eller till vilken myndighet man bör vända sig med sitt klagomål. På skolinspektionens hemsida finns bra information om vilka rättigheter man har som elev och vart man bör vända sig.

Enligt skollagen 4 kapitel 8 § ska huvudmannen för förskola och skola ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. (Huvudman kallas den som är ansvarig för verksamheten till exempel Kiruna kommuns kultur- och utbildningsnämnd för kommunal verksamhet, sameskolstyrelsen för sameskolans verksamheter eller styrelsen för en fristående förskolas/ skolas verksamhet.)

Informationen på denna sida avser Kiruna kommuns rutiner för synpunkter och klagomål på de kommunala förskolorna och skolorna

Via länken till höger kan Du per e-post skicka in dina klagomål eller synpunkter som rör de kommunala förskolorna eller skolorna. Det går också bra att skicka synpunkter och klagomål med papperspost till adressen som anges.
Om ditt barn går i en verksamhet som bedrivs i enskild regi eller i sameskolstyrelsens verksamheter kontaktar du den verksamhet det gäller och ber om deras rutiner för hantering av klagomål. Deras kontaktuppgifter hittar du under rubrikerna Förskolor i statlig/enskild regi och Grundskolor i statlig/enskild regi i vänstermenyn.

Vilken information bör meddelandet innehålla?
För att kommunen ska kunna ta tillvara på dina synpunkter på bästa sätt och kunna vidta eventuella åtgärder för att förbättra sådant som Du inte är nöjd med är det bra om Du anger följande i ditt meddelande:

  • Vilket verksamhetsområde det gäller (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg/familjedaghem)
  • Namnet på den förskola/skola det gäller
  • Dina synpunkter eller dina klagomål

För att vi ska kunna ge återkoppling i ärendet uppmanar vi alla som lämnar synpunkter att uppge namn samt telefonnummer, e-postadress eller postadress. Om man vill vara anonym så går det också bra men vi kommer då inte att kunna berätta vad vi eventuellt gjort för åtgärder.

Vad händer med mina synpunkter/klagomål?
Alla synpunkter/klagomål som på detta sätt lämnas in kommer automatiskt till kultur- och utbildningsförvaltningens myndighetsbrevlåda. Ansvarig för myndighetsbrevlådan fördelar sedan de synpunkter som inkommit och som skall besvaras till ansvarig förskolechef, rektor eller verksamhetschef. Till varje sammanträde för kultur- och utbildningsnämnden görs en sammanställning av inkomna samt besvarade synpunkter/klagomål och delges nämnden.

De inkomna synpunkterna kommer också att utgöra en del av underlaget för kommunens kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Offentlighetsprincipen
Tänk på att allt som skrivs till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det räcker dock inte med att Du själv begär att ditt brev eller din skrivelse ska sekretessbeläggas utan det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse.

Överklagan

Förutom att huvudmannen för förskolan och skolan måste ha rutiner för klagomålshantering så kan flera beslut, i enlighet med skollagen, också överklagas till olika instanser. I skollagens kapitel 28 finns alla beslut som kan överklagas samlade.
Länk till Skollagen kap.28

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut?
Om ni vill överklaga ett beslut hos allmän förvaltningsdomstol eller hos Skolväsendets överklagandenämnd skickar ni det till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsnämnden, 981 85 Kiruna, inom tre veckor räknat från den dag ni fick del av beslutet. Där prövas det om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det gjort det skickas det tillsammans med handlingar i ärendet till förvaltningsrätten i Luleå alternativt till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagan hos allmän förvaltningsdomstol
Information från domstolsverkets hemsida:
Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning.

Överklagandet ska dessutom innehålla:
   - yrke och person- eller organisationsnummer
   - postadress och adress till din arbetsplats
   - telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
   - annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

Kom ihåg att skriva under överklagande.


Överklagan hos Skolväsendets överklagandenämnd
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga.

Information från Skolväsendets överklagandenämnds hemsida :
Vad ska ditt överklagande innehålla?
Skriv vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Det är också viktigt att motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Om du vill att överklagandenämnden ska ta del av intyg eller andra dokument, ska du även skicka med dessa.

Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. 
Skriv under överklagandet. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva under.

  

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2019-05-21