På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Minoritetsspråk och modersmål i skolan

Förskola - modersmålsstöd

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten skall också stärka barnens trygghet i sin identitet. Detta belyses av citaten nedan som hämtats från förskolans läroplan.
En särställning har minoritetsspråken där kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli.

Förskolans mål och riktlinjer, citat sid 9 Läroplan för förskolan.
"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål."

Förskolan ska sträva efter att varje barn, citat sid 13 Läroplan för förskolan.
"- som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål."

Grundskola/Gymnasium - Modersmålsundervisning

Skollagen 10 kap. 7 § (grundskolan) / 15 kap. 19 § (gymnasiet) , citat
"En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. (grundskolan)
eleven har goda kunskaper i språket. (gymnasiet)

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. Lag (2014:458).


Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Ämnet syftar till att eleverna skall utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga. I skolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och om detta språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i språket och rektor skall utreda elevens kunskaper i språket om dessa är oklara. Detta gör rektor då tillsammans med modersmålsläraren. Omfattningen av undervisningen bestäms av skolhuvudmannen.
För att modersmålsundervisning i ett språk skall anordnas måste det finnas minst fem sökande i kommunen och det skall finnas en lämplig lärare. Lärarens lämplighet avgörs av rektor.

I grundskolan kan modersmålsundervisning anordnas som
- språkval
- elevens eller skolans val
- tvåspråkig undervisning där stora grupper finns
- utanför timplanebunden tid.

Modersmålsundervisning får bara omfatta ett språk med undantag för romska elever från utlandet som kan få undervisning i två språk om särskilda skäl föreligger.

Om en elev riskerar att inte nå uppsatta mål på grund av svårigheter med det svenska språket skall rektor tillse att det utreds om eleven behöver studiehandledning på modersmålet och därefter anordna sådan.

Fristående skolor skall anordna modersmålsundervisning på samma sätt som kommunala skolor.

Minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, romani chib och jiddisch.
Barn som tillhör de nationella minoriteterna kan i förskolan få möjlighet att utveckla en flerkulturell tillhörighet.
Alla elever i skolan skall ha kännedom om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.
När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken är huvudmannen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem sökande elever i kommunen och även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Anmälan

Om ditt barn går i kommunal grundskola och du vill anmäla ditt barn till modersmålsundervisning fyller du i blanketten "Ansökan om modersmålsundervisning" och lämnar till ditt barns lärare/mentor. (Om du vill att ditt barn ska sluta ha modersmåsundervisning fyller du i blanketten "Avanmälan modersmålsundervisning" och lämnar till läraren/mentorn.) Blanketterna hittar du under rubriken Relaterat innehåll.  

Om ditt barn går på en statlig eller fristående grundskola tar du kontakt med rektor på ditt barns skola för att anmäla önskemål om modersmålsundervisning.

Ytterligare information

Sedan höstterminen 2009 har Kiruna kommuns grundskolor ett gemensamt språkcentrum, se under Relaterat innehåll. Där hittar du mer information om hur vi arbetar med modersmålsundervisning och vem du kan vända dig till om du har frågor.

Utförlig information från Skolverket om modersmål hittar du via länken under Relaterat innehåll.

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2019-09-02