På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Attefallsreglerna - nya regler för bygglovbefriade åtgärder

De lagändringar (”Attefallsreglerna”) i plan- och bygglagen (2010:900) som träder i kraft den 2 juli 2014 möjliggör att vissa byggåtgärder kan genomföras utan krav på bygglov, men åtgärderna kräver i de flesta fall en anmälan samt startbesked.

Anmälan skall handläggas av kommunen där de tekniska förutsättningarna, inkl. brandskyddskraven, utreds och om dessa är uppfyllda kan ett startbesked ges.

Observera att om du påbörjar bygget innan du mottagit ett startbesked riskerar du en sanktionsavgift.

Strandskyddsdispens måste alltid sökas för samtliga byggnader inom 100 meter från vatten. Detta gäller även de byggnader som inte är bygglovspliktiga.

Reglerna i korthet

För punkt 1-3 krävs alltid en anmälan samt ett startbesked innan byggstart:

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • ska uppföras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • får inte hamna närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande

3. Inredning av ytterligare en bostad

 • enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad

4. Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingreppfår ske i den bärande konstruktionen

För handläggning och startbesked kommer avgift tas ut enligt gällande taxa. Åtgärderna får strida mot bestämmelser i gällande detaljplan om det inte innebär någon olägenhet. Bygglovsbefrielsen för "friggebodar" finns kvar. Man får alltså bygga både en "friggebod" på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvm, om fastighetens storlek och utformning medger detta.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall:

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö före- skriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljö mässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Brandsäkerhet

Räddningstjänsten i Kiruna kommun uppmanar er som har tänkt uppföra en Attefallsbyggnad att tänka på följande kring brandskyddet:

 • Är byggnaden närmare än 8 meter från en annan byggnad bör ni ta kontakt med räddningstjänsten. Detta eftersom ytterligare krav på byggnadens brandskydd kan tillkomma.
 • Byggnader för boende ska ha fungerande brandvarnare.

Vatten och avlopp

Kiruna kommun uppmanar er som har tänkt uppföra en Attefallsbyggnad att tänka på följande kring det kommunala VA-ledningsnätet

 • Inga byggnader får placeras ovanpå kommunal VA-ledning, inte heller närmare än 3 m från vardera håll av ledningen. Detta eftersom kommunens VA-ledningar inte får komma till skada eller förhindra drift och underhåll.
 • Ni bör undvika att placera byggnaden på er egen VA-servisledning då detta kan innebära merkostnader för er vid framtida underhåll eller reinvestering.
 • Vid punkt 3 ovan, inredning av ytterligare en bostad (lägenhet) tillkommer VA-anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

Lämna in fullständiga handlingar vid anmälan

 • Situationsplan med utritat läge, skala 1:500 eller 1:1000
 • Kontrollplan
 • Påskriven och utförlig anmälan
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100

Publicerad av: Christina Kleemo

Senast ändrad: 2019-12-02