På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planområdet markerat med rött

Riksgränsen 1:12 med flera

Turism, verksamheter

Ett förslag till detaljplan för Riksgränsen 1:12 m. fl., finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 1 juni – 22 juni 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av besöksanläggningar samt säkerställa befintliga verksamheter med tillhörande funktioner.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet (genom en generell bestämmelse) och som särskilt skäl för upphävandet åberopas (enligt 7 kap 18 c § miljöbalken) skäl 1: mark som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning beträffande betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken har upprättats 2020-02-06 som ett separat dokument. Kommunen bedömer att planen inte medför en betydande miljöpåverkan.

Upplysningar om planförslaget ges av Monika Paleckaityte, tfn: 0980-755 64 eller
e-post: monika.paleckaityte@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 22 juni 2020 till:
Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet med ”Detaljplan för Riksgränsen 1:12 m. fl.” Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2018-01444 på yttrandet.

Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

Då planförslaget inte godkänts av hela samrådskretsen skickas planen ut på granskning. Den som då inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet eller granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

 

Innehållsansvarig: Monika Paleckaityte

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-06-01