På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Den röda markeringen visar planområdets utbredning

Östermalm 7:2, del av, Ahos park

Bostäder och park

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom del av Ahos park i Kiruna. Gällande plan medger parkändamål och lokalgata. Kiruna kommun har önskemål att åter pröva del av parkens användning för bostadsändamål i form av flerbostadshus.

Detaljplan för Ahos park antogs 2014-02-24 men överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde antagandet av detaljplanen på grund av att kommunen i planbeskrivning och kungörelse om samråd inte tillräckligt tydligt angett att planförslaget avvek från då gällande fördjupad översiktsplan. Mark- och miljödomstolen fann inte skäl att upphäva antagandet av detaljplanen på grund av de övriga invändningar mot planen som framförts i överklagandena.

Då det råder stor bostadsbrist i Kiruna är det viktigt att ha en planberedskap för framtida behov. Kommunen har därför valt att gå vidare med detaljplanen. Planbeskrivningen och kungörelse förtydligas i och med detta omtag. Sedan oktober 2014 finns en ny gällande fördjupad översiktsplan över Kiruna C och den gamla planen släcks ut i sin helhet.

Kommunen bedömer att detaljplanen inte strider mot den nu gällande fördjupade översiktsplanen från 2014 eftersom planförslaget sker i enlighet med strategierna i den fördjupade översiktsplanen och innebär en normal utveckling av en levande stad. Strategierna i den fördjupade översiktsplanen gäller för Kiruna centralort i sin helhet och anger att staden bör utvecklas så sammanhållet som möjligt, vilket stärker närhet till centrala funktioner och förbättrar underlaget för hållbara transportslag. Detta kan innebära förtätningar inom nuvarande stadsmiljö och ändrad användning till annan stadsmässig användning.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2014:900).

Innehållsansvarig: Therese Olsson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-03-02