På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Regler tomtkö för småhus

1. Genom tomtkön förmedlar Kiruna kommun tomter till privatpersoner för permanent bostad. Endast sökanden som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö.

2. Anmälan till tomtkön skall ske på avsedd ansökningsblankett.

3. Anmälningsavgiften är 1 000 kr och inbetalas till kommunens pg 6 03 73- 8. Inbetalningen skall märkas med "Tomtköavgift". Avgiften är en engångsavgift och återbetalas inte.

4. Ansökan registreras när anmälningsavgiften inbetalas till kommunen.

5. Sökanden registreras i den turordning som fullständig ansökan kommer kommunen tillhanda och köavgiften betalts. Erbjudande om tomt följer den registrerade turordningen.

6. Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan, med undantag för vad som sägs under punkt 7.

7. Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast inge en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör äger sökanden rätt att överlåta platsen i tomtkön till den andra parten.

8. Fördelning av tomter sker i turordning efter kötid.

9. Sökanden måste själv anmäla adressändring vid flyttning. Detta meddelas direkt till mark- och exploateringsenheten.

10. Mark- och exploateringsenheten ansvarar inte för att postförsändelser som utsänds till den av sökande uppgivna adressen inte når adressaten.

11. Nyregistrering i tomtkön får ske tidigast 5 år efter förvärv av tilldelad tomt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

12. Den under punkt 11 ovan fastställda femårsregeln får inte kringgås genom att person som är make/maka eller sammanbor under äktenskapsliknande former med någon som förvärvat tomt genom tomtkön registreras som sökande.

13. Avregistrering sker när sökanden förvärvat tomt genom den kommunala tomtkön eller om den sökande begär att bli avregistrerad.

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-03-02