På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Idivuoma

Kommunkontoret har upprättat handlingar för att ansöka om permanent vattenskyddsområde för Idivuomas vattentäkt. Det finns idag inget skydd för vattentäkten.

Kommunkontoret har under juli 2017 skickat in ansökan om permanent
vattenskyddsområde för Idivuoma till länsstyrelsen i Norrbottens län.

Under relaterat innehåll finns föreslagna föreskrifter samt en karta över föreslaget skyddsområde.

Vad innebär det att bo eller verka i ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. I grunden är det ganska enkla saker. Du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att du inte ser det längre, utan kommer tillbaka förr eller senare på något sätt. Om en olycka inträffar och en förorening t.ex. bensin riskerar att infiltrera ned i marken till grundvattnet måste det förhindras genom omedelbar sanering och borttagande av föroreningen.

Du måste tänka på:

 • Att inte överdosera växtnäringsämnen i trädgården.
 • Att när du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
 • Att inte använda bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet.
 • Att helst undvika salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.
 • Att vid användning av arbetsfordon eller motordrivna arbetsmaskiner ha omedelbar tillgång till saneringsutrustning (absorberande material t.ex. duk eller granulat).

Vissa saker är förbjudna eller kräver tillstånd från miljönämnden. Kraven styrs av vilken skyddszon verksamheten ska bedrivas inom. Exempel på sådana verksamheter är:

 • Förvaring och tankning av större mängder petroleumprodukter (t.ex. olja eller bensin).
 • Hantera kemiska bekämpningsmedel.
 • Anlägga infiltrationsanläggning för avloppsvatten.
 • Sprida slam från enskild reningsanläggning.
 • Ha upplag av eller deponera avfall eller förorenade massor.
 • Ha upplag av asfalt eller oljegrus.
 • Ha upplag av vägsalt utan tät täckning.
 • Ha upplag av bark, flis, spån och timmer (gäller inte brännved för husbehov).
 • Installera berg- eller jordvärme.
 • Borra brunn för grundvattenuttag.
 • Syssla med miljöfarlig verksamhet*

*Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten med risk för människors hälsa och miljö. Fler verksamheter än de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan behöva söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna, t.ex. åkerier, bilverkstäder, stall, parkeringar och lagerlokaler.

Andra verksamheter kräver tillstånd från eller anmälan till miljönämnden beroende på skyddszon. Exempel på sådana verksamheter är att:

 • Tvätta fordon med avfettningsmedel.
 • Bedriva djurhållning av en djurenhet eller mer. En djurenhet motsvarar t.ex. en häst eller tio får. Hållande av hund eller katt räknas inte som djurhållning i detta fall. För hållande av ren inom arbetshage eller stängsel inom den primära skyddszonen krävs anmälan till miljönämnden.
 • Lagra eller sprida gödsel.
 • Sprida vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning.
 • Genomföra större grävarbeten.
 • Utföra husbehovstäkt av jordmassor.

Anmälan om olyckshändelse:

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112. Har du möjlighet påbörja själv sanering så fort som möjligt.

Särskilda regler för bekämpningsmedel och lagring av brandfarliga vätskor

När ett område blivit vattenskyddsområde gäller automatiskt särskilda regler om spridning av bekämpningsmedel och lagring av brandfarliga vätskor (t.ex. eldningsolja). Reglerna står i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Innehållsansvarig: Cecilia Engman

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2018-10-19