På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ordlista

Här listar vi några frågor och svar samt länkar till information på andra myndigheters och organisationers hemsidor där det finns mer utförlig information.

Vad är integration?

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. I Sverige kan det innebära att invandrare lär sig svenska, arbetar och lever som andra svenskar och samtidigt har kvar sitt modersmål och banden till sin gamla kultur.

Läs mer om integration i Sverige på Informationsverige.se (öppnas i nytt fönster)

Vad är flykting?

Flykting är en person som tvingas fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, källa: FN:s flyktingkonvention.

Att värna om möjligheten för flyende människor att söka en fristad i Sverige är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Människor som söker skydd här är välkomna i enlighet med de konventioner som Sverige anslutit sig till och med vår egen lagstiftning. Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

Även om du inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan du ändå ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Du är enligt lagen skyddsbehövande om du löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Du är också skyddsbehövande om du behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till ditt hemland på grund av miljökatastrof.

Vad är en asylsökande?

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Jämför med Flykting och Kvotflykting på Migrationsverkets hemsida.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Etablering

Regering och riksdag har beslutat om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Personer med flyktingbakgrund i arbetsför ålder (20-64 år) samt ensamkommande ungdomar i åldern 18-19 år kan delta i etableringen. Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda inträdet i arbets- och samhällslivet, ge de nyanlända förutsättningarna för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

 

Nyanländ person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

Sfi

Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Den som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter har också möjlighet att förvärva sådana kunskaper.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd.

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2020-04-22