På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Plan- och exploateringsavdelningen

Att kunna planera och utveckla en ny stad kräver väl utformade avtal och ibland långa processer med såväl staten som privatpersoner. Inom plan- och exploateringsavdelningen arbetar vi med att skapa förutsättningar för utveckling.

Markfrågor

  • Fastighetsreglering
  • Köp och försäljning
  • Tomträtter; arrenden
  • Förköpsärenden
  • Markupplåtelser
  • Fritidstomter
  • Industritomter

Detaljplaner

En detaljplan styr hur marken får användas (exempelvis för bostäder, handel, kontor, park), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och pekar ut lämpliga ytor för rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

Projekten varierar från stora komplexa projekt så som gruvstadspark och nya stadsdelar till mindre planprojekt. De planarkitekter som arbetar på avdelningen fungerar som projektledare och driver planarbeten i bred samverkan internt och externt. De ansvarar för att arbetet bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, konsulter och allmänhet.

Planarkitekterna medverkar även i projekt som handläggs av andra medarbetare inom och utom stadsbyggnadsförvaltningen. I planarkitektens arbete ingår även att ge råd och upplysningar till allmänheten i planfrågor samt samarbeta med kollegor inom kommunen i samhällsbyggnadsfrågor. 

Plankoordinatorns arbete innefattar administration av detaljplaneprocessen samt adressättning. Planavdelningen gör även blanketter åt de olika förvaltningarna och gör så att de blir ifyllbara via nätet.

Geografiska Informationssystem (GIS)

GIS står för Geografiska InformationsSystem. Tidigare var lägesbunden data analogt lagrad på kartor av papper och listor i pärmar. I dag lagras nästan all lägesbunden information digitalt. Den främsta nyttan med GIS är att information från olika databaser och verksamhetssystem kan samköras och analyseras samt att uppdatering och tillgänglighet av data förenklas.

GIS-verksamheten bidrar till att förenkla och effektivisera arbetet inom hela kommunkoncernen inklusive bolagen. Det kommungemensamma geografiska informationssystemet leder till ökad tillgänglighet och kvalitet på information och databaser såväl till kommunmedborgare, övriga intressenter och internt som planeringsmaterial. GIS-teamet har bland annat byggt upp den digitala kartan som finns tillgänglig för alla.

Mätning, beräkning och kartering (MBK)

Mätning, beräkning och kartering, MBK-verksamheten, ligger även den under planavdelningen. Verksamheten ansvarar för kommunens egna kartmaterial som är primärkartan/baskartan samt stomnätet.
Primärkartan är en storskalig och detaljerad karta som bland annat innehåller byggnader, kvartersgränser och höjdkurvor. Kartmaterialet finns enbart för tätorterna och är grunden för nybyggnadskartor och grundkartor.

Trafik

Trafikingenjörernas arbete är brett och omfattar trafikfrågor som till exempel trafikflödena i kommunen, planering av anslutningsvägar, parkeringstillstånd, gång- och cykelvägar och trafikärenden från allmänheten.

Kulturmiljö

Kommunantikvarien har det övergripande ansvaret att värna Kirunas kulturarv och historia. Om ett gammalt hus ska byggas om är det kommunantikvarien som lämnar yttrande i ärendet. I arbetet ingår även att lämna synpunkter på var de gamla husen i avvecklingsområden ska placeras i det nya Kiruna.

Innehållsansvarig: Nina Eliasson

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-09-14