På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lotteriregistrering

Vill ni kunna sälja lotter till allmänheten? T.ex. utanför Coop eller genom dörrknackning. Då behöver din förening ansöka om en lotteriregistrering.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan erhålla registrering

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
 • inte vägrar någon inträde som medlem,
 • för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

En sökande som uppfyller de angivna kriterierna och är verksam inom en kommun, får efter registrering hos kommunen, tillhandahålla lotterier. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

 •  lotteriet tillhandahålls bara inom den kommunen där den sökande är verksam,
 • lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
 • det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Tid för registrering och villkor

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Insats och vinst

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500 kr, år 2019). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet. Föreningar med lotterier som överstiger detta belopp ska ansöka om tillstånd  från spelinspektionen. 

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp, eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Vem ger tillstånd?

Kiruna kommun - Kultur- och utbildningsnämnden genom handläggaren på kultur- och utbildningsförvaltningen. (Kontaktuppgifter finns högst upp i höger kolumn.)
Spelinspektionen – om lotteriet skall bedrivas i flera kommuner eller via Internet och för lotterier med kontant vinst högre än ett prisbasbelopp eller där värdet av insatserna i ett sådant lotteri överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Lotteritillstånd kostar

Tillståndsavgift – 300 kr fakturerar kommunen när lotteriregistreringen är godkänd.
Kontrollantarvode – 3 % (max 3000 kr) av lotteriets omsättning faktureras föreningen när lotteriet är redovisat.

Tillsyn över registreringslotterier och redovisning

Vid beviljande av registrering för lotterier förordar kommunen en kontrollant. Den som beviljas registrering och tillhandahåller lotterier ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden. Kontrollanten skall tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Kontrollanten ska tillse

 • Lotteriernas start och avslutning
 • Vinsterna
 • Lotterna
 • Dragning *
 • Redovisning ** 

* Dragningen sker i samråd mellan mellan lotteriföreståndare och lotterikontrollant, kan ske digitalt eller med justerar på plats. Bestäms vid när plan för lotteriet upprättas.

** Redovisas helst efter varje lotteri eller senast 15 febrauri årligen.

Vad händer om Ni bryter mot lotterilagen?

 • Varning
 • Återkallelse av tillstånd
 • Förekäggande och förbud, kan förenas med vite
 • Polisanmälan
 • Böter eller fängelse

Innehållsansvarig: Sofia Lagerlöf Määttä

Publicerad av: Sofia Lagerlöf Määttä

Senast ändrad: 2020-03-15