På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Färdtjänst och riksfärdtjänst

RKM (Norrbottens regionala kollektivtrafikmyndighet) har tagit över Kiruna kommuns färdtjänst, både myndighetsutövning och verkställighet enligt lag, från och med 2015-07-01. Det innebär att du ska kontakta RKM när du vill ansöka om färdtjänst eller ska beställa en färdtjänstresa. Kontaktuppgifter hittar du under kontaktinformation till höger. RKM har tagit över riksfärdtjänsten från och med 2015-09-01.

Färdtjänst
Färdtjänst ersätter kollektivtrafik för personer med funktionshinder av längre varaktighet och som gör att de inte kan åka buss.

Vem får färdtjänst?
Den som på grund av sitt funktionshinder har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer skall så långt som möjligt få motsvarande transport genom färdtjänsten.
Vid bedömningen är det den sökandes funktionshinder och förmåga att genomföra resan som är avgörande. Kan man, även med vissa svårigheter, åka med de kollektiva färdmedlen, föreligger ingen rätt till färdtjänst.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är enligt lagen ingen grund för att bevilja tillstånd till färdtjänst, eftersom det innebär svårigheter att resa också för andra än funktionshindrade. Skulle den sökande kunnat åka buss om det hade funnits någon kollektivtrafik kan ansökan avslås.
Funktionshindret skall bestå i minst tre månader för att färdtjänst skall erhållas.

Kirunakortet för färdtjänstberättigade
Du som är färdtjänstberättigad kan åka gratis med lokal- och länstrafikens linjer enligt tidtabell inom Kiruna kommun. Du behöver då kunna visa upp Kirunakortet för busschaufförerna. Kirunakortet kan du hämta mot uppvisande av giltigt färdtjänstkort eller intyg/beslut som visar att du har färdtjänst samt legitimation. Kirunakortet gäller inom lokal- och länstrafikens linjer enligt tidtabell inom Kiruna kommun och på efterfrågestyrda servicelinjer. Kortet gäller inte på flygbussen. För att Kirunakortet ska gälla måste bussturen både påbörjas och avslutas inom Kiruna kommun.

För att se var du kan hämta Kirunakortet - Klicka här

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är till för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Tillstånd skall meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.
Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.
Kontaktuppgifter för ansökan om resa med riksfärdtjänst hittar du under kontaktinformation till höger. 

Sjukresor
Landstinget ger bidrag för sjukresor både till landstingets vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag. De vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.
Mer information om sjukresor hittar du i länken till höger, under relaterat innehåll.

Parkeringstillstånd
Kiruna kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad.
Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2013-05-05