På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hastighetsdämpande åtgärder

En viktig del inom trafikplanering är att skapa en trygg och säker trafikmiljö för alla trafikanter som rör sig inom vägområdet. En stor fråga som diskuteras är fartdämpande åtgärder. Det finns många olika sätt att åstadkomma lägre hastigheter.

Cirkulationsplats är en plats där vägar möts, det finns en rondell i mitten. Runt rondellen finns en väg där fordonen cirkulerar motsols.

Fartgupp är en större upphöjning eller ett gupp som är formad som en "puckel" på vägen. Syftet är att få fordonstrafiken att sänka farten och där igenom minska risken för till exempel dem som korsar vägen till fots eller på cykel.

Riktlinjer fartgupp
På vägar runt om i kommunen har fartgupp byggts för att dämpa hastigheten. För att en vägsträcka ska klassas som lämplig för vägbulor ska sex riktlinjer beaktas:

- Fartgupp bör inte byggas längs bussgata
- Det ska finnas gång- och cykelbana invid vägen
- Trafikmängd bör understiga 1 000 fordon/dygn
- Stor mängd oskyddade trafikanter längs vägen
- Närhet till skola, daghem eller särskilt boende
- Raksträcka längre än 150 meter

Avsmalningar av körbanan fungerar så att endast ett fordon kan köra genom avsmalningen samtidigt och det ger en hastighetsdämpande effekt. En kort avsmalning av körbanan används för att sänka fordonens hastighet och underlätta för gång- och cykeltrafikanter att korsa en gata. Passagen över körbanan blir kortare och man både ser och syns bättre.

Siodförskjutning/chikan kan både fungera som en avsmalning och med två körfält. Är sidoförflyttningen avsmalnad kan endast ett fordon i taget passera. Sidoförskjutning verkar hastighetsdämpande för att fordonen inte kan köra rakt fram på vägen.

Upphöjd gång- och cykelpassage liksom förhöjda korsningar gör det säkrare för gående och cyklister att passera korsande gator på grund av att fordon som närmar sig förhöjningen måste bromsa in för att passera hindret.

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2019-09-26