På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

VA-verksamhetsområden

I Kiruna kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på 20 orter, från Riksgränsen i väster till Karesuando i öster. Uppskattningsvis är cirka 98% av befolkningen ansluten till kommunal vatten- och avloppsanläggning.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.
Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller, Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår. Under relaterat innehåll till höger på sidan hittar du kartor över verksamhetsområden på varje ort i kommunen.

Vad innebär det för en fastighet att ligga inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?
VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex. alltid ha behov av vatten och avlopp.

Inom ett verksamhetsområde för VA har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala VA-anläggningen eller enskilda (egna) VA-anläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala VAanläggningen och nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten och avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller genom fastställande av VA-taxa och "Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggning" (ABVA).

Det är endast inom verksamhetsområde för VA som vattentjänstlagen, VA-taxa och ABVA gäller.

Under relaterat innehåll till höger finns kommunens verksamhetsområden för kommunalt VA i samtliga orter som är framtagna och uppritade med datastöd. Fortsatt arbete pågår med att se över kvarvarande områden som har kommunalt VA, men endast finns i pappersformat för att uppdatera även dem till digitalt format samt se över att gränserna är korrekta. För frågor rörande en orts VA verksamhetsområde ta kontakt med VA-ingenjör på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Brukningsrätt, rättigheter och skyldigheter
I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal VA anslutning förvärvar fastigheten s.k. brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid.
Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA anslutningen upphör skall brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA-huvudmannen i framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll och upprätthållande av de ledningar och VA-verk som förser samtliga fastigheter inom verksamhetsområdena med VA-försörjning.

Vad kostar det att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp?
Vid nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp skall en engångsavgift, en s.k. anläggningsavgift betalas. Avgiften skall betalas i enlighet med den VA-taxa som gäller vid det tillfälle som den s.k. förbindelsepunkten meddelas, vilket oftast sker när bygglov beviljats eller den dag fastigheten ansluts. När anläggningsavgiften är betalad får fastigheten brukningsrätt. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun fastställer årligen de avgifter som skall gälla för kommunal VA-anslutning, VA-taxan.

Vad innebär det för en fastighet att ligga utanför ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?
Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.

Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är VA tekniskt möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. Kommunal VA-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal. För mer information om anslutning till kommunalt VA via avtal är möjligt kontakta VA-ingenjör på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Under rubriken Relaterat innehåll finns " Policy och riktlinjer för fastigheter utanför VA- verksamhetsområde" som är antagen av kommunfullmäktige i Kiruna kommun 2017-01-30, §3.Policyn tillämpas vid en eventuell anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde till kommunalt VA. Riktlinjerna anger förutsättningar för anslutning utanför verksamhetsområde samt generella principer vid uppdatering av ett verksamhetsområde.

 

Innehållsansvarig: Sofia Fjällborg

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-02-13