Öppet brev till regeringen

Kiruna kommun skickar idag ett öppet brev angående E10:an till regeringen.

ÖPPET BREV
2016-08-10

Statsminister Stefan Löfven
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Finansiering av ny E10
År 2004 meddelade det statliga gruvbolaget LKAB att framtida gruvbrytning kommer att påverka Kirunas centrum. 2008 fattade LKAB:s styrelse beslut om ny huvudnivå, en av Sveriges största industriinvesteringar som säkerställer gruvbrytningen fram till år 2030-35. Gruvbrytningen är viktig för oss Kirunabor, Norrbotten som län och för Sverige. LKAB har bland annat bidragit med närmare 50 miljarder till statskassan från år 2004 till 2014.

För att möjliggöra fortsatt utvinning av järnmalm från Kiirunavaara måste stora delar av nuvarande stad och viktiga nationella transportleder såsom järnväg och Europaväg 10 flyttas. Vi är beredda att flytta 3000 bostäder, stadens kommersiella centrum, fem hotell och ett stort antal offentliga institutioner, exempelvis gymnasieskola, sjukhus, bibliotek och badhus. Vi har genomfört omfattande planeringsarbete och infrastrukturprojekt inom stadsomvandlingen. Ett mål i arbetet är att på ett långsiktigt och innovativt sätt utveckla Kiruna till ett ekologisk, socialt och ekonomisk hållbart samhälle. Vi strävar efter att skapa världsunika erfarenheter och lösningar.

Europaväg 10 är ett objekt som inom kort berörs av markdeformationerna. Det är statlig infrastruktur med tung transittrafik som är av nationellt och internationellt intresse, och en mycket viktig pusselbit och förutsättning i detta stora samhällsbyggnadsprojekt. Regeringen har fastställt arbetsplanen för E10:an med en ny sträckning norr om Kiruna, tangerande den nya stadskärnan. Förslaget till den nya sträckningen framfördes ursprungligen år 2011 av LKAB och tillstyrktes av kommunen under förutsättning att barriäreffekter undviks till närliggande friluftsområden som nyttjas flitigt av Kirunaborna. Året därpå påbörjades arbetet med en utvecklingsplan för nytt centrum utifrån E10:ans placering i anslutning till nya stadskärnan.

Regeringens beslut om fastställande av arbetsplan för ny sträckning av E10:an omfattade inte finansiering. I enlighet med minerallagen är det LKAB som ska stå för kostnader som förorsakas av gruvbrytningen. Vi har stor förståelse för att LKAB, med dagens kärva marknadsläge, ser svårigheter med att finansiera nya E10:an. Detta har dock skapat ett vakuum för fortsatt hållbar samhällsutveckling i Kiruna och en otrygghet för Kirunaborna om framtida lösningar. Markdeformationerna fortsätter obevekligt in mot staden oavsett järnmalmens marknadsvärde och tidspressen för både kommunen och LKAB ökar dag för dag. Ett finansieringsbeslut för ny E10:a krävs inom de närmaste veckorna.

Den nya stadskärnan måste byggas innan den nuvarande avvecklas. E10:an utgör en viktig pulsåder till det nya storhandelsområdet och är en förutsättning för att utveckla ett kommersiellt centrum och en livskraftig besöksnäring. Det är därför av största vikt att arbetet med den nya sträckningen av E10:an påbörjas snarast.

Markdeformationerna gör att vi nu tvingas till en provisorisk lösning under tiden som den nya E10:an byggs. Idag klassas E10:an förbi Kiruna som rekommenderad primär transportväg och fungerar därmed som genomfartsväg för farligt gods. När markdeformationer når nuvarande E10:an måste därför transporter med farligt gods ledas in på den provisoriska dragningen genom nuvarande Kiruna. Vi vill poängtera att en tillfällig omdragning av E10:an inte på något sätt är en hållbar, säkerhets- och miljömässigt godtagbar lösning.

Vi förutsätter att staten inom de närmaste veckorna fattar beslut om finansiering av ny E10:a. Det är en förutsättning för stadsomvandlingen, framtida gruvbrytning och fortsatta intäkter till statskassan.

Kristina Zakrisson (S)
Kommunalråd
Kiruna Kommun

Öppet brev, pdf (öppnas i nytt fönster)

(Info till lokala media: Kristina Zakrisson finns på plats i Kiruna onsdag 10/8 och per telefon från och med torsdag 11/8.)

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, kommunalråd, telefon 070-736 56 57

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson