Regeringen ändrar Kiruna kommuns beslut om tillfälliga skoterförbudsområden inom Könkämä och Laevas samebyar

I början av april i år beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om att bevilja Könkämä och Laevas samebyar skoterförbudsområden fram till barmarksperioden.

- Vi som har tagit beslut i frågan anser naturligtvis att vi har gjort en väl avvägd bedömning. Det anser uppenbarligen inte regeringen. Framför allt tycker jag att det borde vara självklart att den som till exempel äger en stuga inom ett förbudsområde har rätt att ta sig till och från sin stuga, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson.

Beslut för Könkämä sameby
Kiruna kommuns beslut har överklagats av Könkämä sameby. Samebyn har yrkat att regeringen ska ändra beslutet så att det börjar gälla enligt samebyns ansökan samt så att de undantag som införts, utom undantaget för statliga eller kommunala tjänstemän, tas bort. Samebyn har också yrkat att ärendet ska handläggas skyndsamt.

Regeringen ändrar Kiruna kommuns beslut för Könkämä sameby enligt följande. Förbud mot skoterkörning ska gälla i hela det av samebyn ansökta området.
Förbudet gäller ej:

Statliga eller kommunala tjänstemän under tjänsteutövning
För de statliga och befintliga snöskoterleder samt färdstråk som markerats på kartbilagan till kommunens beslut.
Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Regeringen skriver att rennäringen är ett sådant allmänt intresse som ska beaktas vid prövningen enligt terrängkörningslagen. Av handlingarna i ärendet framgår att samebyn av hänsyn till djurskyddet och rennäringen har ett behov av förbud mot skoterkörning i det sökta området. Det har enligt regeringens bedömning inte framkommit någon relevant omständighet som talar för att förbudsområdet ska vara mindre omfattande. Beslutet bör därför ändras så att förbudet omfattar hela det område som framgår av samebyns ansökan, dock med undantag för befintliga snöskoterleder och på kartan markerade färdstråk.

Vidare skriver regeringen att det är av största vikt att de undantag från förbudet som införs är tydligt utformade och att de inte är så omfattande att förbudet blir verkningslöst. Som beslutet nu är formulerat är det enligt regeringens bedömning oklart hur undantagen ska tillämpas och i vilken omfattning skoterkörning utanför etablerade färdstråk är tillåten. Beslutet bör därför även ändras så att undantaget för fastighetsägare/ stugägare/ turismnäring och för person med speciella behov tas bort. Den som t.ex. äger fastighet, har behov av en aktiveringsresa eller behöver tillgång till området inom ramen för turismverksamhet bör i stället ha goda möjligheter att få dispens från förbudet.

Beslut för Laevas sameby
Kiruna kommuns beslut har överklagats av Laevas sameby. Samebyn har yrkat att regeringen ska ändra beslutet enligt samebyns ansökan samt att inga färdstråk utom den statliga skoterleden ska tillåtas. Till stöd för sin talan har samebyn hänvisat till yttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten.

Regeringen ändrar Kiruna kommuns beslut för Laevas sameby enligt följande.

Förbudet gäller ej:

Statliga eller kommunala tjänstemän under tjänsteutövning
Den statliga snöskoterled samt de färdstråk som markerats på kartbilagan till kommunens beslut samt för färd till och från sjöar som ligger i direkt anslutning, dvs. inom ca 200 meter, till den statliga snöskoterleden.
Även här skriver regeringen att den som t.ex. äger fastighet, har behov av en aktiveringsresa eller behöver tillgång till området inom ramen för turismverksamhet bör i stället ha goda möjligheter att få dispens från förbudet.

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, kommunstyrelsens ordförande, telefon: 070-7365657, Niklas Sirén, kommunstyrelsens vice ordförande, telefon: 073-1813792

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson