Så här arbetar vi på skolorna under pandemin

Den 14 december 2020 ersattes de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller även vid Kiruna kommuns skolor.

Rektorerna styr och leder arbetet på sina skolor. Varje rektor tar ansvar för sin verksamhet. Utifrån verksamhetens behov tar rektorn ställning till huruvida lärare kan utföra planeringsarbete hemifrån.

- Jag har förmedlat och förankrat hos samtliga rektorer att följer de nationella föreskrifterna och de allmänna råden. I de fall de behöver ha möten med fler än åtta deltagare ska dessa vara digitala. Rektorerna kan bevilja hemarbete även för frisk medarbetare om verksamheten tillåter. Vi måste kunna garantera tillsyn och bemanning på övriga uppdrag som inte direkt är kopplade till undervisning, säger skolchefen Eva Lönnelid.

Gällande arbetsrummen på Nya Raketskolan har följande åtgärder vidtagits: Det får vistas maximalt åtta personer samtidigt i personalrummen. Klassrum och andra gemensamhetsutrymmen ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

- Arbetsmiljöverket har i dag, den 18 december 2020, hävt ett covidrelaterat skyddsstopp, begärt av huvudskyddsombud och skyddsombud på Nya Raketskolan. Skyddsstoppet hävdes omedelbart och ett pågående arbete med riskanalyser fortsätter. Ett samverkansmöte är inplanerat sedan tidigare på måndag eftermiddag. Rektorer och medarbetare är nöjda med överenskommelsen, säger rektorn Annika Andersson.

Följande gäller inom Kiruna kommuns verksamheter tills annat meddelas:

 • Vi organiserar arbetet så fysiska möten och samlingar kan minimeras. Distansteknik används så ofta som möjligt för att helt eller delvis ersätta fysiska möten.
 • Max 8 fysiska deltagare får samlas vid arbetsmöten som anställda inom Kiruna kommun kallar till. Möteslokalen måste medge att deltagarna sitter på tillräckligt avstånd från varandra vilket innebär cirka två meters mellanrum.
 • För möten i politiska nämnder och styrelser meddelar respektive ordförande vad som gäller inför respektive sammanträde.
 • Vi fortsätter tänka på att i alla sammanhang hålla avståndet till varandra samt att vara noggranna med handhygien.
 • Fortsatt stopp för tjänsteresor utanför kommunen gäller. Här kan förvaltningschef bevilja undantag i särskilda fall.
 • Vid minsta förkylningssymptom stannar man hemma!
 • Samråd med närmaste chef om eventuellt hemarbete ifall arbetsuppgifterna tillåter detta.
 • Inom vård- och omsorgsverksamheterna gäller särskilda rutiner och arbetssätt för att minimera risken för smittspridning.
 • Möjlighet till hemarbete erbjuds även symtomfria medarbetare på tjänster där arbetsuppgifterna tillåter detta.
 • Hemarbete kan erbjudas om det kan ske utan störning av styrning, ledning och samordning av verksamhet.
 • Frågan tas upp med närmaste chef som kan besluta om distansarbete hemifrån under del av arbetsveckan eller hela arbetsveckan. Vid oklarheter beslutar ytterst förvaltningschef om hemarbete är möjligt.
 • Majoriteten av kommunens anställda har arbetsuppgifter som är nära knutna till arbetsplatsen och till barn, elever, brukare eller utrustning. I dessa fall är hemarbete inte möjligt annat än i undantagsfall.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson