Abisko 1:3, del av Abisko 1:22 och del av Abisko 1:26

Handel samt vägstation

Syftet med planen är att göra det möjligt att inom fastigheten Abisko 1:3 och del av fastigheten Abisko 1:22 ändra markens användning till handel och parkering samt att säkerställa pågående markanvändning för vägstation.

Del av fastigheten Abisko 1:26 ingår i planområdet för att göra det möjligt att ansluta en ny huvudgata till tätortens gatunät.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900.

Planskede (bild inlagd i sidans filer för att testa hur det ser ut)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari