Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Gruvstadspark 2 - Etapp 4, Bolagsområdet m.fl

Planområdet är markerat med svart linje
Planområdet är markerat med svart linje

Gruvindustri

Kommunfullmäktige har den 2020-06-15, § 81, beslutat att anta detaljplanen för Gruvstadspark 2 etapp 4, Bolagsområdet med flera.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen från 2014. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnandet att ske.

En miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanerna för Gruvstadspark 2 etapp 2, 3 och 4 har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson-Kauppi