Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Gruvstadspark 2 - Etapp 5, Kyrkan 11 med flera

Planområdet är markerat med gul linje

Gruvindustri

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2021-02-22, § 28. Beslutet har överklagats.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att pågående markanvändning ska kunna fortgå till dess att området måste avvecklas, trots att användningen är gruvindustri. Befintlig bebyggelse får finnas kvar i strid mot detaljplanens bestämmelser om gruvindustri. Bebyggelse inom planområdet kan under denna tid behöva underhållas och lokalerna kan användas och ändras mellan olika stadsmässiga ändamål. Tanken är att möjliggöra en levande stad till den dag stadens funktioner kan flytta in i nya Kiruna centrum och området avvecklas och töms. I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken att upplåtas som park där mindre bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och liknande.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson-Kauppi