Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Östra Stenbacken

Röd markering anger planområdet

Fritidshus och camping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friluftscamping och enklare fritidshus samtidigt som stor hänsyn tas till områdets värdefulla miljö.

Detaljplanen är förenlig med de rekommendationer för utformning som beslutats om genom kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för området.

Kiruna kommun upprättade en behovsbedömning för aktuell detaljplan 2019-09-03. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och någon fullständig MKB behöver inte upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti