Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Östra Stenbacken

Röd markering anger planområdet

Fritidshus och camping

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-12, § 63. Beslutet har överklagats.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friluftscamping och enklare fritidshus samtidigt som stor hänsyn tas till områdets värdefulla miljö.

Detaljplanen är förenlig med de rekommendationer för utformning som beslutats om genom kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för området.

Kiruna kommun upprättade en behovsbedömning för aktuell detaljplan 2019-09-03. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och någon fullständig MKB behöver inte upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti