Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Västra Stenbacken

Röd markering anger planområdet

Fritidshus

Ett förslag till detaljplan för västra Stenbacken, fritidshus, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 18 november – 9 december 2020.

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare fritidshus. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med plats för avfallskärl.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Undersökning har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet, enligt miljöbalken 18 c §/18 d §.

Upplysningar om detaljplanen ges av Monika Paleckaityte, tfn: 0980-755 64 eller e-post: monika.paleckaityte@kiruna.se eller Filip Storm, telefon: 0980-709 93, e-post: filip.storm@kiruna.se

På grund av de allmänna råden angående Covid-19 för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot personliga besök, och ber er därför att ringa eller mejla vid frågor om planförslaget.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 9 december 2020 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan för västra Stenbacken, fritidshus”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2016-00139 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti