Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Västra Stenbacken

Röd markering anger planområdet

Fritidshus

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare fritidshus. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med plats för avfallskärl.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Undersökning har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet, enligt miljöbalken 18 c §/18 d §.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti