Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1

Bilden är ett urklipp av plankartan.

Hotell, service, kontor, parkering med mera

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området kring befintliga flygplatsterminalen, genom att medge etablering av flygplatshotell, resandeservice, kontor och andra verksamheter som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska infartsvägar, parkeringar och angöringsområden förbättras. Allmänna platser kommer att vara under enskilt huvudmannaskap med drift och skötsel i gemensamhetsanläggning.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900). Förfarande kan komma att ändras till ett begränsat förfarande om planförslaget godkänns vid samrådet.

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti