Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1

Bilden är ett urklipp av plankartan.

Hotell, service, kontor, parkering med mera

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 142. Beslutet har överklagats.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området kring befintliga flygplatsterminalen genom att medge etablering av flygplatshotell, resandeservice, kontor och andra verksamheter som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska infartsvägar, parkeringar och angöringsområden förbättras. Allmänna platser kommer att vara under enskilt huvudmannaskap med drift och skötsel i gemensamhetsanläggning.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti