Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kurravaara 3:2, del av

Planområdet är markerat med svart linje

Bostäder

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och avstyckning av cirka 12 nya fastigheter.

Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan då syftet är att möjliggöra för bostäder.

Strandskydd enligt miljöbalken gäller 100 meter från Torneälven. Planområdet berörs av strandskydd i nordost (cirka 50 meter). Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom aktuella delar och som särskilt skäl för upphävandet åberopas (enligt 7 kap 18 d § miljöbalken) skäl 7: en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt på grund av att strandskyddet upphävs inom området. Detta då det fortsatt finns fri passage mellan planområdet och strandlinjen.

Detaljplanens genomförande kommer inte att innebära betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att tas fram däremot utreds alla berörda delar inom ramen för planprocessen.

Detaljplanen bedöms vara av allmänt intresse för Kurravaara med omnejd varför detaljplanen handläggs genom utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti