Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av

Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ändring

Syftet med ändringen är att korrigera planbestämmelsegränser i två mindre delar i den nu gällande detaljplanen. Största gränsflytten omfattar ca 5 meter. Koordinatsystemet ändras från RT 90 2,5 gon O till Sweref 99 20 15 för tydlighetens skull. En ny genomförandetid sätts till fem år. Endast de delar som ändras prövas i denna detaljplan.

I övrigt gäller detaljplanen som tidigare: Syftet med detaljplanen över Kallovaara är att man skall möjliggöra uppförande av ny väg för att kunna göra det lättare att komma till fritidshusfastigheterna som ligger närmast Torneälven. Syfte är också att utöka byggrätten på vissa fastigheter till 10 % av fastighetens storlek dock max 200 kvm (kvadratmeter). Inom planområdet kommer det också bli möjligt att avstycka ytterligare fem nya fritidshustomter.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Strandskyddet är upphävt i planområdet för den befintliga bebyggelsen. De nya tänkta tomterna ligger inte inom strandskyddsområdet (100 meter från normal vattennivån). En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen genomförs med standardplanförfarande vilket innebär att om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan begränsat förfarande tillämpas. Detta innebär att förslaget godkänns redan i samrådet. Därefter kan planen antas. Om inte planförslaget godkänns av samrådskretsen skickas planen ut på granskning till berörda sakägare. Därefter kan detaljplanen antas.

För det fallet att planförslaget godkänns av alla i samrådskretsen kommer planen inte att skickas ut på granskning. Detta innebär att den som inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

För det fallet att planförslaget inte godkänns av hela samrådskretsen kommer planen att skickas ut på granskning. Den som då inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet eller granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti