Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Luossavaara 1:2, del av, Lokstallet

Gul markering anger planområdet.

Förtätning av kulturmiljö, bostäder

Ett förslag till detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, förtätning av kulturmiljö, bostäder, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021.

Syftet är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till området. Det gäller fem byggnader från 1910-talet som flyttas från nuvarande SJ-område till Lokstallsområdet. Samtidigt får den nuvarande bebyggelsen i Lokstallsområdet varsamhet- och skyddsbestämmelser.

Planområdet ligger i ett område som i fördjupade översiktsplanen för Kiruna C är utlagt som ett utredningsområde för infart till LKAB. En ny infart inom området är fastställd genom detaljplanen för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet 1:1 m fl - ny anslutning Lokstallet, som vann laga kraft 2020-07-01. Det kan med detta betraktas som att frågan är hanterad. Då utredningsområdet kvarstår i den fördjupade översiktsplanen måste ett beslut om avvikelse fattas.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

Upplysningar om detaljplanen ges av Clara Nyström, tfn: 0980-706 05 eller e-post: clara.nystrom@kiruna.se eller Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se På grund av de allmänna råden angående covid-19 för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot personliga besök, och ber er därför att ringa eller mejla vid frågor om planförslaget.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 11 mars 2021 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Dp Luossavaara 1:2, Lokstallet”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020–00174 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti