Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Luossavaara 1:2, del av, Lokstallet

Gul markering anger planområdet.

Förtätning av kulturmiljö, bostäder

Ett förslag till detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, förtätning av kulturmiljö, bostäder, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 11 november – 2 december 2020.

Syftet är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till området. Det gäller fem byggnader från 1910-talet som flyttas från nuvarande SJ-område till Lokstallsområdet. Samtidigt får den nuvarande bebyggelsen i Lokstallsområdet varsamhet- och skyddsbestämmelser.

Planområdet ligger i ett område som i fördjupade översiktsplanen för Kiruna C är utlagt som ett utredningsområde för infart till LKAB. En ny infart inom området är fastställd genom detaljplanen för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet 1:1 m fl - ny anslutning Lokstallet som vann laga kraft 2020-07-01. Det kan med detta betraktas som att frågan är hanterad. Då utredningsområdet kvarstår i den fördjupade översiktsplanen måste ett beslut om avvikelse fattas.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

Upplysningar om detaljplanen ges av Clara Nyström, tfn: 0980-706 05 eller e-post: clara.nystrom@kiruna.se eller Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 2 december 2020 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Dp Luossavaara 1:2, Lokstallet”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020–00174 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti