Luossavaara 1:2 med flera, ändring

Bostäder, kontor, handel, gator

Syftet med planändringen är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken samt säkerställa att kulturhistoriska värden skyddas. Den föreslagna ändringen medför inga förändringar i bebyggelsens omfattning.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900). Förfarande kan komma att ändras till ett begränsat förförande om planförslaget godkänns vid samrådet.

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi