Riksgränsen 1:8, del av

Översiktskarta för del av Riksgränsen 1:8. Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.
Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.

Handel med mera

Ett förslag till detaljplan för Riksgränsen 1:8, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 18 november – 17 december 2021.

Detaljplanens syfte är att med stor hänsyn till landskapsbilden möjliggöra för utveckling av besöksnäring och handel.

Detaljplanens syfte frångår översiktsplan för Kiruna kommun 2018 samt fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Monika Paleckaityte, tfn: 0980-755 64 eller e-post: monika.paleckaityte@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 17 december 2021 till:
Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan för Riksgränsen 1:8”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020–01189 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti