Ön 1:1, del av, (Yli-Lombolo), Bolaget 11:1, 11:6 och 11:8, del av

Planområdet ungefärligt markerat i gult.

Gruvindustri

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom att markanvändningen bestäms som mark för gruvindustri.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2014.

För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari