Ön 1:1, del av, (Yli-Lombolo), Bolaget 11:1, 11:6 och 11:8, del av

Planområdet ungefärligt markerat i gult.

Gruvindustri

Ett förslag till detaljplan för Ön 1:1 (Yli-Lombolo), del av Bolaget 11:1, 11:6 och 11:8, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 3 – 24 juni 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom att markanvändningen bestäms som mark för gruvindustri.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2014.

För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se På grund av de allmänna råden angående covid-19 för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot personliga besök, och ber er därför att ringa eller mejla vid frågor om planförslaget.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 24 juni 2021 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan Ön 1:1, Yli Lombolo”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020-01037 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti