Stenbrottet 2:1 med flera, del av, Nunasvaara

Planområde ungefärligt markerat med röd streckad linje.

Gruvindustri

Ett förslag till detaljplan för del av Stenbrottet 2:1 med flera, Nunasvaara, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 10 juni – 1 juli 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gruvindustri samt skapa möjlighet för transport till och från gruvområdet. Ambitionen är att minimera påverkan på övriga berörda riksintressen samt kringmiljön.

Detaljplanen avviker i delar från översiktsplanen för Kiruna kommun 2018 samt fördjupad översiktsplan för Rovasuanto 1979.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se

På grund av de allmänna råden angående covid-19 för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot personliga besök, och ber er därför att ringa eller mejla vid frågor om planförslaget.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 1 juli 2021 till:
Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan Stenbrottet 2:1”.
Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020–01188 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti