Stenbrottet 2:1, Nunasvaara

Planområde ungefärligt markerat med röd streckad linje.

Gruvindustri

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gruvindustri samt skapa möjlighet för transport till och från gruvområdet. Ambitionen är att minimera påverkan på övriga berörda riksintressen samt kringmiljön.

Detaljplanen avviker i delar från översiktsplanen för Kiruna kommun 2018 samt fördjupad översiktsplan för Rovasuanto 1979.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti