Traktorn 10 och 11

Tomtindelning hävs inom rödmarkerat område.

Upphävande av tomtindelning

Ett förslag till detaljplan för Traktorn 10 och 11 finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 – 22 september 2021.

Syftet med detaljplanen är att häva bestämmelser om tomtindelning för fastigheterna Traktorn 10 samt Traktorn 11 för att möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna.

Planförslaget stämmer överens med översiktsplan 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Samuel Falk, tfn: 0980-796 81 eller e-post: samuel.falk@kiruna.se På grund av de allmänna råden angående covid-19 för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot personliga besök, och ber er därför att ringa eller mejla vid frågor om planförslaget.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 22 september 2021 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”DP Traktorn 10 och 11”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2021–00302 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under samrådsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med förenklat standardplanförfarande enligt PBL (2010:900)

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti