Tuolluvaara 1:1, del av, Östra Tuolluvaara

Röd markering anger planområdet

Bostäder

Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse och att minska bostadsbristen genom att kunna erbjuda tomter i Tuolluvaara. Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.

Detaljplanen avviker från gällande fördjupad översiktsplan för Kiruna C (2014). Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari