Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tuolluvaara 1:16, del av

Planområde inom streckad linje.

Bostäder, verksamheter med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.

I nuläget hyser planområdet endast en bostad. Detaljplanen föreslår förtätning av planområdet norr om väg E10 med bostäder och garage. Planområdet söder om E10 är sedan tidigare oexploaterat och här föreslås nyetablerade verksamheter, småindustrier samt drivmedelsförsäljning.

Planens utformning är anpassad efter de fysiska barriärer som går igenom planområdet och strandskyddet för Luossajoki upphävs.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900)


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti