Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tuolluvaara 1:16, del av

Planområde inom streckad linje.

Bostäder, verksamheter med mera

Ett förslag till detaljplan för Tuolluvaara 1:16 finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 14 januari – 4 februari 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.

I nuläget hyser planområdet endast en bostad. Detaljplanen föreslår förtätning av planområdet norr om väg E10 med bostäder och garage. Planområdet söder om E10 är sedan tidigare oexploaterat och här föreslås nyetablerade verksamheter, småindustrier samt drivmedelsförsäljning.

Planens utformning är anpassad efter de fysiska barriärer som går igenom planområdet och strandskyddet för Luossajoki upphävs.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Samuel Falk, tfn: 0980-796 81 eller e-post: samuel.falk@kiruna.se På grund av de allmänna råden angående covid-19 för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot personliga besök, och ber er därför att ringa eller mejla vid frågor om planförslaget.

Planförslaget publiceras även på Kiruna kommuns hemsida: www.kiruna.se/tuolluvaara116

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 4 februari 2021 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”DP Tuolluvaara 1:16”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020-01038 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900)

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari