Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum

Röd linje anger planområdets utbredning

Gruvindustri

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2018-04-09, § 43. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2019-06-20 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut samma dag.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen från 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi