Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Industrin 9:7, del av

Del av detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Röd markering är undantaget från antagande. Kommunstyrelsen har beslutat att stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med detaljplanearbetet i det rödmarkerade området.

Verksamhetsområde - Ny räddningstjänst

Kommunfullmäktige har 2016-09-12 § 86 beslutat att anta del av detaljplanen för Industrin 9:7 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2017-06-22 enligt mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-06-21 (mål nr. P 4673-17).

Kommunstyrelsen har 2016-08-29, § 230, beslutat att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med och ytterligare utreda den del av detaljplanen som har undantagits från antagande. Planarbetet fortsätter för denna del under hösten 2017. Detaljplanen heter Detaljplan för Industrin 9:7, etapp 2 (diarienummer 2016-01150).

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för en ny brandstation. Detaljplanen ska även möjliggöra för samlokalisering av skolskjuts. Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi