Jukkasjärvi 4:91 med flera

Blå markering anger planområdet

Kommunfullmäktige har den 2019-04-08 beslutat att anta detaljplanen för Jukkasjärvi 4:91 med flera. Beslutet vann laga kraft 2019-05-04.

Syftet med detaljplanen är att dels ändra egenskaperna så att nuvarande vägmark läggs ut som bostadsmark, dels att naturmarken läggs ut som lokalgata. Ändringen innebär att nuvarande förhållanden legaliseras.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Bedömningen har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi