Karesuando 24:1 samt 10:3, del av

Bostäder och kontor

Miljö- och byggnämnden har 2013-12-05, § 183-13, antagit detaljplan för Karesuando 24:1 och del av Karesuando 10:3 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att ändra användningsändamålet för fastigheterna Karesuando 24:1 och Karesuando 10:3 från allmänt ändamål och jordbruksändamål till bostäder och kontor, för att möjliggöra fastighetsregleringar samt upphäva del av gällande detaljplan inom Karesuando 10:3.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi