Kiruna 1:1 med flera, Viscaria

Gruvverksamhet

Miljö- och byggnämnden har 2013-10-17, § 169-13, antagit detaljplan för del av Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Viscariagruvan i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-11-21.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra återupptagning av gruvbrytning inom den tidigare Viscariagruvan. Som grund för planläggningen finns en pågående prövning av bearbetningskoncession.

Huvuddelen av området för den planerade gruvbrytningen, för vilken Avalon Minerals Viscaria AB har erhållit bearbetningskoncession för, är tidigare detaljplanelagt som industriområde för gruvändamål.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi