Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet

Bostäder

Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder i friliggande enbostadshus. Med tanke på den förändring som sker i centrala Kiruna med sprickbildningen från gruvverksamheten, så kommer efterfrågan på tomter öka för bostadshus.

I denna planläggning möjliggörs avstyckning av 7 nya tomter för enskilda bostadshus samt en befintlig tomt, Kapellet, som kan utvecklas i enskild regi. Detta blir också en naturlig vidareutveckling av det närliggande bostadsområdet.

Miljö- och byggnämnden har 2008-12-10 § 294-08, antagit detaljplan för, del av Kiruna 1:173, del av Tuolluvaara 1:1 m fl, för bostad i Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2010-11-19.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi